AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE INDUSTRIALE “PAVARESIA” VLORE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Ofruesi publik i AFP-se SHKOLLA INDUSTRIALE ”PAVARESIA” VLORE, ju njofton krijimin e
vendit te lire per 1 pozicion pune :

Pozicioni:

  • DEGA-Termohidraulike PER PERSONELIN MESIMEDHENES TE PRAKTIKE
    PROFESIONALE (me kohe te plote)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 862