AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE INDUSTRIALE “PAVARËSIA ” VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë ,27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së SHKOLLA INDUSTRIALE “PAVARESIA “VLORE , shpall pozicion pune :

 

Pozicioni 1:

DEGA- TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI PËR PERSONELIN MËSIMËDHËNËS TË  FORMIMIT TEORIK- PRAKTIKË  PROFESIONALE , (me kohë të plote  )

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1155