AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERl-TURIZEM” TIRANE,VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te Ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te Udhezimit nr. 14,
date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional,  Shkolla e Mesme Profesionale “Hoteleri-Turizem” Tirane, ju njofton krijimin e vendeve te lira per pozicionet:

  • Mesimdhenes te praktikes profesionale “Specialist i Agjencise Turistike/Guide turistike” (me kohe te pjesshme)
  • Mesimdhenes i formimit teorik – profesional, Ekonomist /Finance kontabilitet

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3744 3753