AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZËM” TIRANË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit Nr 14, datë 27. 05. 2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizëm”, Tiranë  shpall pozicionet:

 

2 (dy) Mesimdhenes te formimit Teorik praktik per drejtimin: Hoteleri – Turizem”, me kohe te plote :
1 (nje) Mesues Teori /praktike – Kuzhine
2- (dy) Mesues Teori /praktike – Recepsion

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 291