AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZËM” TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit Nr 14, datë 27. 05. 2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizëm”, Tiranë shpall pozicionin:

 

Mësimdhënës te praktikes profesionale “Sherbime ne restorant” me kohe te pjesshme

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3986