AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZEM” TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, shkreses per miratimin te struktures dhe te organikes per vitin 2024
date: 15.02.2024, nr. 1189/1 prot.

Shkolla e mesme profesionale Hoteleri-Turizem”, Tirane ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionet:

  • 1 (nje) Specialist jurist (kohe e plote)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1238