AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZEM” TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr.15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”, Ligjit nr.15/2017 “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554, date
31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kornbetare te
Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit Nr 14, date 27. 05. 2021 “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”, i ndryshuar me udhezimin Nr.10,
date 31.03.2023 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne Udhezimin Nr.14, date 27.05.2021, “Per menvren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional si dhe aspektet e
menaxhimit te burimeve njerezore , perberies se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit
profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit “, Shkolla e mesme profesionale
“Hoteleri-Turizem”, Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionet:

  • 1 (nje) Mesimdhenes i formimit praktik 12 ore javore Kuzhine (Kohe e pjesshme)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 543