AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZËM” TIRANË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit Nr 14, datë 27. 05. 2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizëm”, Tiranë  ju njofton plotësimin  e vendit të lirë për pozicionin:

 

1.Mësimdhënës të praktikës profesionale me kohe te pjeshme, Mesimdhenes te praktikes profesionale: Pasticeri (me kohe te pjesshme)

Hamdi Sudi.

Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizem Tirane, ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionin: Mesimdhenes te praktikes profesionale: Kuzhine (me kohe te pjesshme)

Taulant Nurce.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2919.1

2919.2