AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZEM” TIRANE

Ne zbatim te LigjitNr.15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”, Ligjitnr.15/2017 “Per arsimin dhe forrnimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.5 54,
date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit Nr 14, date 27. 05. 2021 “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”, Shkolla e Mesme Profesionale “Hoteleri-Turizem”, Tirane shpall pozicionet:

Mesimdhenes te praktikes profesionale “Specialist i Guides Turistike/Agjencise Turistike” (me kohe te pjesshme)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3952