AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HERMANN GMEINER”, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe funksionimit te Agjencise Kombetare te punesimit dhe aftesive”; te udhezimit nr.14, date 27.5.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofrueseve publike te arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla “Hermann Gmeiner ” Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionet:

  • Mesimdhenes te teorise profesionale Teknologji Informacioni dhe Komunikimi me kohe te plote. ( 2 persona)

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

 

1133