AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HERMANN GMEINER”, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Shkolla “Hermann Gmeiner” Tirane, ju njofton krijimin e vendeve te lira per pozicionet :

  • 1(nje) mesimdhenes te teorise profesionale Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
  • 1 (nje) mesimdhenes i teorise profesionale Teknologji lnformacioni dhe Komunikimi,
    mesues zevendesues (leje lindje), deri me date 14.06.2024

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 788