AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HERMANN GMEINER”, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë,, ; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të  të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.5.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesëve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla “Hermann Gmeiner” Tiranë, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin : 

  • 1 mësimdhënës i teorisë profesionale TIK (Programim)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3148