AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HERMANN GMEINER”, SHPALLJE FITUESI

Bazuar në Udhëzimin nr.14, datë 27.5.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesëve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, ju informojmë se në përfundim të procedurave të konkurimit se levizjes paralele të zhvilluara në shkollën   “Hermann Gmeiner” Tiranë , u shpall  fitues në pozicionin e mësimdhënësit të teorise profesionale si më poshtë:

 

  • mësimdhënës të teorise profesionale të drejtimit Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,

Znj.Endere Shabanaj (Hoxha),

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1299.1