AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HAMDI BUSHATl” SHKODER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”  te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit nr.14, dt.27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarise se  institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te
burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Shkolla e Mesme Profesionale “Hamdi Bushati” Shkoder ju njofton per krijimin e vendit te lire per
pozicionin:
Specialist (finance)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 516