AGJENCIA KOMBETARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ HAMDI BUSHATI” SHKODËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

Shkolla e Mesme Profesionale ”Hamdi Bushati”  Shkodër  shpall

me afat të përcaktuar    pozicionin:

 

– Mësimdhënës të praktikës  profesionale me kohë te plote  Drejtimi Hoteleri -Turizem,    ( një mësimdhënes)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3073