Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive, Shkolla e Mesme Profesionale “Charles Telford Erickson”Golem – Kavaje, Vende te lira pune

Mbeshtetur ne ligjin Nr. 7961, date 12.07 .1995 “Kodi i Punes se Republikes se Shqiperise”, i
ndryshuar, kreu 14 neni 140 e neni 151, Vendimit te Kcshillit te Ministravc nr 554 date 31.07.2019 «per krijimin,
menyren e organizimir clhe te funksion.imit te Agjencise Kornbetare tc Purresirnit dhe Afresive”, ligjit Nr. 69, date 21.06.2012
“Per Sistemin Arsimor Parauniversitar ne Republiken e Shqiperise” dispozitave normative per sistemin
arsimor parauniversitar” .Udhezimit nr.14, date 27 .05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve
te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet te menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesive se zhvillimit te
ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla e Mesme Profesionale Charles Telford Erickson” Golem-Kavaje ju njofton
krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimedhenes i teorise profesionale per drejtimin: Veteriner.
  • Mesimedhenes i teorise profesionale per drejtimin: Ekonomi-Biznes (zevendesuese vetem per
    periudhen e perfundimit te barrelindjes se mesueses)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 915, 914