Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive, Shkolla e Mesme Profesionale ” Charles Telford Erickson” Golem – Kavaje, Vend i lire pune

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla e Mesme Profesionale “Charles Telford Erickson” Golem-Kavaje,
ju njofton krijimin e vendit te lire per 1 pozicion pune:

  • Specialist Finance.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1053