AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “BEQIR ÇELA” DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e  ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme profesionale “Beqir Çela”,          shpall pozicionin/pozicionet:

  • Mësimdhënës të praktikës profesionale në drejtimin Shërbime Mjetesh Transporti – 1(një) mësues.
  • Mësimdhënës të praktikës profesionale në drejtimin   Elektroteknike  – 1(një) mësues
  • Mësimdhënës të praktikës profesionale në drejtimin Termohidraulikë – 1(një) mësues.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 841