AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE Shkolla e Mesme Profesionale “Ali Myftiu” Elbasan Vende te Lira Pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” dhe shkresës nr.152 prot, datë 04.09.2020 “Njoftim për shpalljen e vendit të lirë” të Shkollës së Mesme Profesionale “Ali Myftiu” Elbasan,  protokolluar pranë AKPA-s me nr.2187 prot, datë 08.09.2020 per pozicionet

  • 1 Mësimdhënës i formimit praktik me arsim të mesëm elektrik
  • 1 Mësimdhënës i formimit praktik me arsim të mesëm në drejtimin SHMT (motorist ose elektroaut)
  • 1 Mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin inxhinier elektrik ose elektronik
  • 1 Mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin inxhinier mekanik pëe transport
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA ALI MYFTIU ELBASAN
  • SHKOLLA ALI MYFTIU ELBASAN 2