AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ALI MYFTIU” ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.5.2021, ““Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”:

Ofruesi publik i AFP-së, Shkolla e mesme profesionale “Ali Myftiu” Elbasan, shpall pozicionin :

– Pozicioni: Një mësimdhënës i teorisë  profesionale për lëndën : “elektrik ose elektronik” (mesues zevendesus, per leje barrelindje)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1180