AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “26 MARSI”, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr 15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, te Ligjit 15/2017 “Per Arsimin dhe Formimin Profesional ne Republiken e Shqiperise’”, te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr 554, date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” te Udhezimit Nr 14, date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se
institucioneve te arsimit profesional si dhe aspekte te menaxhimit te burimeve , perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te
personelit”, Ofruesi publik i AFP-se Shkolla e Mesme Profesionale “26 Marsi” Kavaje shpall pozicionin:

– Mesues te formimit te kultures profesionale per teori ne drejtimin Mekanike. l (nje) mesues (Mesues zevendesues per leje barrelindje)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3849