Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale “26 Marsi” Kavajë Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, ”, Urdhërit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”

shpall njoftimin për vendin e lirë si më poshë:

Pozicioni i punës:

  • Sekretar ne Shkollën e Mesme Profesionale “26 Marsi”, Kavajë

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA PROFESIONALE KAVAJE