AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PHOFESIONALE “KOLIN GJOKA” LEZHE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë  27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit

Shkulla Profesinale “Kolin Gjoka” ju njofton krijimin e nje vendi te lire pune per pozicionin:

  • Mesimdhenes te formimit teorik dhe praktik, drejtimi Teknologji Ushqimore me kohe te plote, 1
    person per periudhen e zevendesimit te mesueses me leje barrelindje.
  • Mesimdhenes te formimit teorik dhe praktik, drejtimii Ndermjetesues i Pasurive te Paluajtshme ( plus dy
    vjecar, pas i mesem) me kohe te pjeshsme (12 ore ne jave) 1 person
  • Mesimdhenes te formimit teorik dhe praktik, drejtimi Hoteleri Turizem, me kohe te plote, 1 person per periudhen e zevendesimit te mesuese me raporte mjekesore qe paguhet nga Sigurimet Shoqerore

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 540 542  541