AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME E NDERTIMlT “KARL GEGA” TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit Nr.15 date 16.02.2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne
Republiken e Shqiperise”, VKM nr 554 date 31.07.2019 ” Per krijimin dhe menyren e
organizimit dhe te funksionimit te Agjensise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive (AKPA),
Udhezimt te MFE, Nr.25, date 01.09.2023 nr 15702 prot “Per numrin e nxenesve per klase dhe
normat e punes mesimore ne institucionet arsimit profesional” Udhezimit te Ministrise se
Finacane dhe Ekonomise, Nr.14, date 27.05.2021 “PER MENYREN E ORGANTZIMIT DHE
VEPRlMTARlSE SE INSTITUCIONEVE TE ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL,
SI DHE ASPEKTET E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE, PERBERJES SE
NJESISE SE ZHVILLlMIT TE OFRUESVE TE ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL
DHE ZHVlLIMIT TE VAZHDUAR PROFESIONAL TE PERSONELIT”, neni 107 ju
njoftojme per:

  • Mesues te formimit te praktikes profesionale ne drejtimin Mekanike – 1 (Nje) Mesues

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 619