AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE , SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.15 / 2019 “Për nxitjen e punësimit”, ligjit nr.15. datë 2017  ”Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjensisë Kombëtare  të Punësimit dhe Aftësive” Udhëzimit Nr.14, datë  27/05/2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional” .

Ofruesi Publik I AFP-së, SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT  Korçë, shpall pozicionin

  • Nje mesimdhenes i praktikes profesionale per drejtimin Termohidraulike, me kohe te pjesshme.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3994