AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME E AGROBIZNESIT CHARLES TELFORD ERICKSON GOLEM, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, dt.27.05.2022, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

 

Ofruesi publik i AFP-së, Shkolla e Mesme e Agrobiznesit Charles Telford Erickson, Golem shpall pozicionin:

 

  • Mësimdhënës i teorisë profesionale për drejtimin : Ekonomi-Biznes
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2671