AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE Shkolla e Mesme Bujqesore “Hasan D.Gina” Lushnjë

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” dhe shkresës nr.521 prot, datë 04.09.2020 “Njoftim për shpalljen e vendit të lirë”te  Shkolles se Mesme Bujqesore “Hasan D.Gina” Lushnjë per pozicionin

  1. 1 Mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin baza të sipërmarrjes (Për një periudhë kohe 6 (gjashtë) muaj)
  2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA E MESME BUJQESORE LUSHNJE