AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë “; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019 “ Për krijimin , mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit dhe veprimtarinë e ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”.

 

Ofruesi publik i AFP-së Qendres se Formimit Profesional Publik Elbasan , shpall pozicionet  :

· Instruktor/e Berber – 1 person

· Instruktor/e Mekanik –Auto- 1 person

· Instruktor/e Kujdestar Femijesh – 1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2832