AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit ”,

 

Qendra e Ofrimit të Formimit Profesional  Vlorë, shpall pozicionin:

 

  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Administrator ndertesash ;

 

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2833