AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMlMIT PROFESIONAL PUBLIK FIER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se Drejtorise Rajonale te Ofrimit formimit Profesional Publik Fier, ju njoflon
krijmin e vend it te lire per pozicionin me kohe te pjeseshme :

  1. Personel mesimdhenes teorik-praktik per kursin Anglisht (Fier) 1 person
  2. Personel mesimdhenes teorik-praktik per Instalime dhe mirembajtje e rrjetit elektrik (Lushnje) 1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1052