AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMlT PROFESIONAL PUBLIK VLORE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Qendra e Formimit Profesional Publik Vlore, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • 1 Mesimdhenes i formimit  teoriko-praktik ne kursin Sipermarres dhe Menaxher i
    biznesit te vogel (me kohe te pjesshme).

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 907