AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESlONAL PUBLIK VLORE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Per njoftimin nr.1075/1 date 24.04.2024 e sbpallur nga AKPA,
Qendra e Formimit Profosional Poblik Vlore, ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionin:

  • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Kuzhine Vlore.

Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Z. Selam Xhemalaj

 

Qendra e Formimit Profesional Publik Vlore, ju njofton plotesimin e vendit te lire te shpallur nga
AKPA nr.1142 dt 02.05.2024 per pozicionin:

  • 1 (nje) mesimdhenes te formirnit teoriko-praktik ne kursin Udherrefyes Turistik Vlore.
  • Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Znj. Dorina Nikaj.

 

Qendra e Formimit Profesional Publik vlore.ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionin:
Per njoftimin nr.1075/1 date 24.04.2024 e shpallur nga AKPA

  • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin lnstalime dhe mirembjatje rrjeti
    elektrik.
  • Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Z. Arjan Stefani