AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESlONAL PUBLIK SHKODER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” te Udhezimit nr. 14,
date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se,  Qendra e Forrnimit Profesional Publik Shkoder, ju njofton
krijimin e vendit te lire per pozicionet:

 • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per
  kursin “Kuzhine’,  Lezhe (1 mesimdhenes).
 • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per
  kurset “Sipermarrje dhe zhvillimi i planit te biznesit” dhe “Aftesi digjitale” (1 mesimdhenes).
 • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per
  kursin Berber”, Lezhe
 • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per
  kurset “Servis motori ne automjete te lehta” dhe “Servis elektroauto ne automjetet
  e lehta”
 • lnstruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per
  kurset “Sekretari” (1 mesimdhenes)
 • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per
  kurset “Kuzhine” dhc “Picajol” (1 mcsimdhenes)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 488 487 486 485 484 483