AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

a) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: AFTESI DIGJITALE —1 person
b) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: SEKRETARI —- 1 person
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: lNSTALIME DHE MIREMBAJTJE
HIDRAULIKE —–1 person
d) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: INSTALIM DHE M1REMBAJTJE E
RRJETJT ELEKTRIK (Pogradec) –1 person
e) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: SERVIS XHENERIK NE AUTOMJETET
E LEHTA (Pogradec) —–1 person
f) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: MOBILERI (Pogradec) —-1 person
g) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: PARUKERI —–2 persona

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 750