AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLlK SHKODER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554, date, 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe forrnimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, i ndryshuar,
Qendra e Formimit Profesional Publik Shkoder, ju njofton plotesimin e vendit te lire per
pozicionin:  1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme ne kursin
“Instalime dhe mirembajtje e rrjetit elektrik”

Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune, u shpall fitues, Z. Elvis Kavaja

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 259.2