AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

 

Ofruesi publik i AFP-së, Qendra Formimit Profesional Publik Shkodër, shpall pozicionet:

 

-Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Berber”, Lezhe                 (1 mësimdhënës)

-Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Kuzhine”, Lezhe                (1 mësimdhënës)

-Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Servis motori ne automjete te lehta” dhe “Servis elektroauto ne automjetet
e lehta”,                 (1 mësimdhënës)

-Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Sipermarrje dhe zhvillimi i planit te biznesit” dhe “Aftesi digjitale”.
(1 mësimdhënës)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 358 356 359357