AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, i ndryshuar,

Qendra e Formimit Profesional Publik Shkoder, ju njofton plotesimin e vendit te lire per
pozicionin:

  • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme ne kursin
    “Teknike rrjeti kompjuterik”

Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune, u shpall fituese, Zj. Denisa Bashi.