AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK RAJONI VERILINDOR, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” dhe te ligjit nr. 15/2017. “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise dhe  te vendimit tc Keshillit te Ministrave nr. 554.
date 31.7.2019 . Per krijimin dhe menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te punesimit dhe aftesive” te udhezimit nr. 14. date 27.05.2021 “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine  e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”.
QFPPRVl ju njofton krijimin e levizjes per vend te lire per pozicionin :

Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin. Aftesi Dixhitale -Rajoni Mat: -1 person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin, Parukeri -Manikyr Pedikyr Rajoni Mat: -1
person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin,  Kuzhine – Rajoni Mat : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin, Paruker -Rajon Diber : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin, Parukeri -Rajoni (Kukes+Has) : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin, Sipermarrje dhc menaxhim ne biznesin e vogel, Punonjes Social, Rajoni Mat : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin, Rrobaqepesi-Qendistari -Rajoni Mat : 1 person
Mesimdhenes  me kohe te pjeseshme per kursin, lnstalime dhe mirembajtje ne rrjetin elektrik, Rajoni Puke : 1 person

Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin, Servis motori nc automjete te leht,Rajoni Lac 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Punime Ndertimi -Rajoni Mamurras : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin.  Saldim-Duralurnin -Rajoni Lac: 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Parukeri -Rajoni Tropoje :-1 person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin. Kuzhine=-Rajon Mamurras: -1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. lnstalime dhe mirembajtje ne rrjctin elektrik. Rajoni Mat 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Instalime dhc mirembajtje ne rrjetin hidraulik –
Rajoni Mat: 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Instalime dhe mirernbajtje ne rrjetin hidraulik. Rajoni Puke : – 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin. Instalime dhe mirembajtje ne rrjetin elektrik, Rajoni Tropoje : -1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Estetike Rajon Lac – 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Servis motori ne automjete te lehta -Rajoni
Mat : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Sherbime ne bare dhe restorante. Rajoni
Mamurras: – 1 person

Mesimdhenes me kohe te pjesshme  per kursin. Kuzhine+Rajoni Diber (Bulqize) : – 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Parukeri-Rajoni Diber( Bulqize) : – 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme  per kursin.Parukeri-Rajoni Kukes : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Sipermanje dhc menaxhim ne biznesin e vogel, Rajoni Tropoje : -1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme  per kursin. Sipermarrje dhe menaxhim nc biznesin e voge, lRajoni Lac : – 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin. Kuzhine -Rajoni Ulez : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme  per kursin.Servis motori ne automjete te lehta-Rajoni Diber : – 1 person

Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin, Grafik Dizajn-Rajoni Dibcr – : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Aftesi Dixhitale -Rajoni Kukes – : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Puntore per mbledhje kultivim dhe perpunim te
frutave te malit- Rajoni Fush Arrez: -1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin instalime dhe mirembajtje ne rrjetin elektrik, Rajoni Diber : – 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Rrobaqepesi -Rajoni Kukes :- 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Berbcr – Rajoni Mirdite : – 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin.Punonjes Social -Rajoni Lac : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Parukcri-Rajoni Lac;  1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Sipermarrje dhe menaxhim ne bizncsin e vogel, Rajoni Fush Arrez : 1 person
Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin. Kuzhine- Rajoni Fush Arrez

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  506