AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit“, të ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë“, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive“, të udhëzimit nr. 14 datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimatrinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional“,

Ofruesi publik i AFP-së, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Nr.1 Tiranë, shpall pozicionin/pozicionet:

  • Mësimdhënës, me kohë të pjesshme i kursit “Rrjeti Kompjuterik — 1 person. “ (DROFPP Nr.1 TIRANË) – 1 person
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2775