AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit m.15/2017 “Per
arsimin dhe fonnimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554, date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr. 14
date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimatrine e ofruesve publike te
arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-se, Qendra e Formimit Profesional Publik Nr. 1 Tirane, ju njofton
krijimin e vendit te lire per pozicionin/pozicionet:

  • Mesimdhenes i formimit teoriko-praktik, me kohe te pjesshme per kursin Riparim
    aparaturash mjekesore — 1 person.
  •  Mesimdhenes i forrnimit teoriko-praktik, me kohe te pjesshme per kursin Sekretari — 1
    person.
  • Mesimdhenes i formimit teoriko-praktik, me kohe te pjesshme per kursin Aftesi Digjitale —
    1 person.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 626.1 625.1