AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, Ofruesi publik i AFP-se Qendra e Fomimit Profesional Publik Korce ju njofton krijimin e vendit te lire
per pozicionin Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: MOBiLERI, ARKIV,
SIPERMARRJE DHE MENAXHIM I BIZNESIT TE VOGEL

Pozicioni:

a) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: MOBILERI —-1 person
b) Mesimdhenes me  kohe te pjesshme te kursit: ARKIV —-1 person
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: SIPERMARRJE DHE MENAXHIM I BIZNESIT TE VOGEL —-1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1291