AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇE , VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31. 7.2019. “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021. “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”.

Ofruesi publik i AFP-sc Oendra e Formimit Profesional Publik, Korce, ju njofton krijimin e vendeve te
lira per pozicionet Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kurseve:

a) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: AFTESI DIGJTALE —-1 person
b) Mesimdhenes me kohe te pjesshme ie kursit: SEKRETARI —- 1 person
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: INSTALTME DHE MIREMBAJTJE
HlDRAULIKE —–1 person
d) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: INSTALIM DHE MlREMBAJTJE E
RRJETIT ELEKTRIK (Pogradec) —–·1 person
e) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: SERVIS XHENERIK NE AUTOMJETET
E LEHTA (Pogradec) —–1 person
f) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: MOBILERI (Pogradcc) —–1 person
g) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: PARUKERI —–2 persona

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 530