AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Qendra e Formimit Profesional Publik, Korçë, shpall pozicionet Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: UDHËRRËFIM TURISTIK

– Pozicionet:

 

Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: UDHËRRËFIM TURISTIK —- 1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2635