AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, SHPALLJE FITUESI

  1. Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Qendra e Formimit Profesional Publik Korçë, ju njofton plotësimin e vendeve të lira, pas afatit të ankimimit për pozicionet:

 

  1. Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit UDHËRRËFIM TURISTIK (Devoll) — Ernesta Babi
  2. Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit WEB DIZAJN — Nikolin Thoma

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3435.1