AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr.15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr.15/2017, “Për arsimin dhe formimin professional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.7.2019, “Për krijimin për procedure  paralele  mënyrën e organizimit dhe  të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Qendra e Formimit Profesional Publik, Gjirokastër shpall  pozicionet si me poshte

– Pozicioni

 

  1. a) Instruktor për kursin Instalim dhe rnirembajtje kondicioneresh. —  1 person  ( Gjirokastër)
  2. b) Instruktor për kursin Servis motori ne automjetet e lehta — 1 person ( Gjirokastër)

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2