AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Ofruesi publik i AFP-se Qendra e Formimit Profesional Publik, Gjirokaster u njofton krijimin e
vendit te lire per pozicionet:

a) Instruktor per kursin Kujdestar Femijesh .– 1 person ( Gjirokaster)
b) Instruktor per kursin Sipermarje dhe Manaxher i Biznesit te Vogel – 1 person (Gjirokaster)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 861