AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr.15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr.15/2017, “Per arsimin dhe
formimin professional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshilli te Ministrave nr.554,
date 31.7.2019, “Per krijimin per procedure paralele menyren e organizimit dhe te funksionimit
te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr.14, date 27.05.2021, “Per
menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,
Ofruesi publik i AFP-se Qendra e Formimit Profesional Publik, Gjirokaster ju njofton krijimin e
vcndit te lire per pozicionin Instruktor per kursin Instruktor per kursin Pasticeri, Instruktor per
kursin Udherrerfim Turistik, Instruktor per kursin Parukeri , Instruktor per kursin Kuzhine,
Instruktor per kursin Saldim Hekurkthim,  lnstruktor per kursin Kujdestar Social, Instruktor
per kursin Servis motori ne automjetet e lehta, Instruktor per kursin Berber,

Pozicioni:

a) Instruktor per kursin Kujdestar Femijesh .– 1 person ( Gjirokaster)
b) Instruktor per kursin Siperrmarje dhe Manaxher i Biznesit te Vogel. — 1 person (Gjirokaster)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 745