AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, i ndryshuar,

Ofruesi publik i AFP-se Qendra e Formimit Profesional Publik, Gjirokaster u njofton krijimin e
vendit te lire per poziciouin:

a) Instruktor per kursir Pasticeri .-1 person ( Gjirokaster)
b) Instruktor per kursin Udhererfim Turistik. — 1 person (Tepelene)
c) Instruktor per kursin Parukeri . — 1 person ( Gjirokaster)
ç) Instruktor per kursin Parukeri –1 person ( Permet),
d) Instruktor per kursin Kuzhine .–1 person ( Libohove),
dh) Instruktor per kursin Saldim Hekurkthim .– 1 person ( Gjirokaster)
e) Instruktor per kursin Kujdestar Social -1 person ( Gjirokaster).
e) Instruktor per kursin Servis motori ne autornjetet e lehta .– 1 person ( Permet).
ë) Instruktor per kursiz Berber- 1 person (Dropull)
g) Instruktor per kursin Kuzhine 1 person ( Gjirokaster)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:596