AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK FIER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr 15/2019, “Per nxitjen e punesimit'” te ligjit nr 15/2017″ Per arsimin dhe formimin
profesional ne Republiken e Shqiperise, te vendimit te Keshillit te Ministrave nr 554 date 31.07.2019 ”
Per krijimin , menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive te udhezirnit nr 14 date 27.05.2021 “Per menyren e organizmit dhe veprimtarine e ofruesve
publik te arsimit dhe fonnimit profesional”

Ofruesi publik i AFP-se Drejtorise Rajonale te Ofrimit Formimit Profesional Publik Fier , ju njofton
krijimin e vendit te lire per pozicionin me kohe te pjeseshme :

1. Personel mesimdhenes teorik-praktik per kursin Saldim (Fier) 1 person
2. Personel rnesirndhenes teorik-praktik per kursin Elektroshtepiak (Fier) 1 person
3. Personel mesimdhenes teorik-praktik per kursin Pllakashtrim (Fier) 1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 459