AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK FIER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional,

Ofruesi publik i AFP-se Drejtorise Rajonale te Ofrimit Formimit Profesional Publik Fier ju njofton
krijimin e vendit te lire per pozicionin me kohe te pjeseshme :

  •  Personel mesimdhenes teorik-praktik per kursin Rrobaqepsi (Berat ) 1 person

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  1040